मराठी | Login

akola

DILASA

  1. Background: Locally initiated by District Collector. G Sreekanth

Mission Dilasa – Support and make the families of the farmers self dependent who are suffered under the suicide of farmer.

It is observed that the events of the farmer suicide are increasing in the Akola District. In some of the matters it is observed that usually such incidents are happening in the families of farmers who are totally dependent on agriculture. Accordingly in order to support the families of farmers who are suffered under the suicides of farmers , it is decided to implement the program titled as “DILASA”. Under this program it is decided to provide the benefits to the families of farmers who are suffered under the suicides of farmers, under various schemes of the government and to make them self dependent. The main aims of the program are

Mission Dilasa – Support and make the families of the farmers self dependent who are suffered under the suicide of farmer.

Bali Raja Samiti – Village level committee of officers and staff in order to prevent farmers suicide.

Suicide Free Village – Taking oath for making free suicide Village in every village and implement it .

Ten Point Program – Prevent the suicide and implement ten point program

For the monitoring and implementation of Dilasa program, the web application is developed for improved service delivery. Web Site : www.vaisanet.com/dilasa

  1. Project Name: DILASA दिलासा
  2. Duration of the Project : 2002 to 2016
  3. Your role : Initiative , Monitoring and Implementation
  4. Current status: Working  and support to beneficiaries.

Impact on end users : Support and make the families of the farmers self dependent who are suffered under the suicide of farmer.

 

दिलासा –अकोला जिल्‍हयातीत शेतकरी आत्‍महत्‍येचे प्रमाण वाढत असल्‍याचे निदर्शनास येत आहे. काही प्रकरणातुन असे निदर्शनास आले की पुर्णत: शेतीवर अवलंबुन असलेले शेतकरी कुटूंबांमध्‍येच आत्‍महत्‍येचे सारख्‍या घटना घडत आहेत. त्‍याअनुषंगाने जिल्‍हयातील आत्‍महत्‍याग्रस्‍त शेतकरी कुटूंबाकरीता कार्यक्रम “ दिलासा “ राबविण्‍या चे जिल्‍हा प्रशासनाने निश्‍चीत केले आहे. सदर कार्यक्रमा अंतर्गत आत्‍महत्‍याग्रस्‍त कुटूंबातील सदस्‍यांच्‍या आवश्‍यकते नुसार त्‍यांना शासनाच्‍या विविध विभागामध्‍ये सुरु असलेल्‍या योजनांचा लाभ देवुन शेतकरी आत्‍महत्‍याग्रस्‍त कुटूंबाला पुन्‍हा आपल्‍या पायावर उभे करण्‍या चे जिल्‍हा प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. आत्‍महत्‍याग्रस्‍त कुटूंबासाठी जिल्‍हा प्रशासन राबवित असलेला नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश .

मिशन दिलासा – आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील व्यक्तीला कायम स्वरुपी स्वयंपूर्ण करणे .