भुमि संपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक् अधिनियम, 2013 अतंर्गत कलम क्र 11 ची अधिसुचना

         भुसंपादन प्र. क्र 3/47/2011-2012 अंत्री मलकापुर ता. बाळापुर

         भुसंपादन प्र. क्र 37/47/2012-2013 उरळ खुर्द ता. बाळापुर

         भुसंपादन प्र. क्र 38/47/2012-2013 उरळ बु. ता. बाळापुर

         भुसंपादन प्र. क्र 1/47/2014-2015 मौजे जांभा बु ता. मुर्तिजापुर

         भुसंपादन प्र. क्र 2/47/2013-2014 मौजे पोही ता. मुर्तिजापुर

         भुसंपादन प्र. क्र 6/47/2009-2010 मौजे रेडवा ता. बर्शिटाकळी

         भुसंपादन प्र. क्र 4/47/2014-2015 मौजे पणंज ता. अकोट

 

         40/47/2012-2013 अंत्रीमलकापूर बाळापूर

         36/47/2012-2013 उरळ बु बाळापूर

         43/47/2012-2013 कारंजा रमजानपूर बाळापूर

         42/47/2012-2013 उरळ बु बाळापूर

         46/47/2012-2013 अंत्रीमलकापूर बाळापूर

         10/47/2009-2010 मनारखेड बाळापूर

         39/47/2012-2013 कारंजा रमजानपूर बाळापूर

         11/47/2012-2013 लोहारा बाळापूर

         12/47/2012-21013 कासारखेड बाळापूर

         49/47/2012-2013 रोहणा मुर्तिजापूर

         45/47/2012-2013 आलापूर उजाड मुर्तिजापूर

         35/47/2012-2013 जांभा बु मुर्तिजापूर

         2/47/2012-2013 दिवठाणा अकोट

         13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

         16/47/2011-2012 आखतवाडा अकोला

         44/47/2012-2013 गोळेगांव पातूर

         13/47/2012-2013 बार्शिटाकळी बार्शिटाकळी

 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक गावाचें नांव तहसिल

3/47/2014-2015 पारस बाळापूर

65/47/1999-2000 पातूर पातूर

6/47/2014-2015 गोपालखेड अकोला

7/47/2014-2015 किनखेड अकोट

1/47/2013-2014 हिवरा पातूर

9/47/2014-2015 पोता मुर्तिजापूर

5/47/2014-2015 जांभा खु. मुर्तिजापूर

8/47/2014-2015 लंघापूर मुर्तिजापूर

47/47/2012-2013 रोहणा मुर्तिजापूर

48/47/2012-2013 पोही मुर्तिजापूर

 

 

भुमि संपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करतांना उचीत भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक् अधिनियम,2013 अतंर्गत कलम क्र 19 ची अधिसुचना

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक गावाचें नांव तहसिल

13/47/2012-2013 शहापूर अकोट

4/47/2014-2015 मौजे पणंज अकोट

2/47/2012-2013 दिवठाणा अकोट

65/47/1999-2000 मौजे पातुर ता. पातुर

49/47/2012-2013 मौजे रोहणा ता. मुर्तिजापुर

45/47/2012-2013 मौजे आलापुर ता. मुर्तिजापूर

46/47/2012-2013 मौजे अंश्रीमलकापूर ता.बाळापूर

39/47/2012-2013 मौजे कारंजा रमजानपूर ता.बाळापूर

42/47/2012-2013 मौजे उरळ बु ता.बाळापूर

36/47/2012-2013 मौजे उरळ बु ता. बाळापूर

40/47/2012-2013 मौजे अंश्रीमलकापूर ता. बाळापूर

11/47/2011-2012 मौजे लोहारा ता. बाळापूर

12/47/2009-2010 मौजे कासारखेड ता. बाळापूर

10/47/2009-2010 मौजे मनारखेड ता. बाळापूर

43/47/2012-2013 मौजे कारंजा रमजानपूर ता. बाळापूर