मराठी | Login

akola

Kotwal Book Computerization

 1.  Background : Locally initiated by District Administration , Akola

About Kotwal book –

 

KOTWAL BOOK COMPUTERIZATION

Before the freedom, Kotwal is the responsible post in the village for the law and order, death-birth note , and revenue recovery. The record of the death and birth are recorded in the book called known as Kotwal Book.

स्‍वातंत्र्यपुर्व काळात कोतवाल हे सबंधीत गावातील कायदा व सुव्‍यवस्‍था, जन्‍म - मृत्‍यु नोंदी आणि महसूल खंड वसुली करणारे जबाबदार पद होते . तेव्‍हा जन्‍म मृत्‍युच्‍या नोंदी ज्‍या वही मध्‍ये ठेवल्‍या जात त्‍यास कोतवाल किंवा कोटवार बुक म्‍हटले जाते .

 1. Today the concerned copy of the Kotwal Book record is used authentically for the varies Government works as revenue proof as well as proof of age .

आज रोजी सदर कोतवाल बुकाच्‍या नकलेचा उपयोग विविध शासकीय कामासाठी  महसूली पुरावा तसेच वयाचा पूरावा म्‍हणून ग्राहय समजले जाते .

 1. Today as per the manual process ,in order to get the copy of the record of the Kotwal Book , the citizens have to apply in the prescribed form and get the Kotwal Book in around 7 to 8 days

सदयस्थितीत नागरीकांना कोतवाल बुकाची नक्‍कल मिळवण्‍यासाठी विहीत नमुन्‍याचा अर्ज सादर केल्‍यानंतर त्‍यांना जवळपास 7 ते 8 दिवसानंतर नक्‍कल मिळते.

 1. In order to search the record in the Kotwal Book , Kotwal personally search in the Kotwal Book and provide the true copy to the citizens and its very time consuming work.

सदर नक्‍कलेचा शोध घेण्‍यासाठी आज रोजी व्‍यक्‍तीशः कोतवाल बुक हाताळुन सदर कोतवाल बुकाची सत्‍यप्रत देण्‍यात येते यामध्‍ये वेळेचा व मनुष्‍यबळाचा अपव्‍यय होतो .

 1. As the pages of the Kotwal Book are quite very old due to which the pages of the book breaks in the manual searching process.

कोतवाल बुक हे अत्‍यंत जिर्ण झालेले आहेत.

 1. For the admission to academic education , the distribution of the copy of the record of the Kotwal Book increased in the specific season and the Taluka Tahsildar office daily receives nearly 150 to 200 applications for the Kotwal Book records.

शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेच्‍या वेळी ठराविक कालावधीमध्‍ये जातीचे दाखल्‍यांचे वितरणांचे प्रमाण वाढते तसेच  कोतवाल बुक नक्‍कलेची मागणीही वाढते . अंदाजे दररोज एका तहसिल कार्यालयात 150 ते 200 नक्‍कले साठी अर्ज येतात .

 1. While searching by the traditional manual method many times due to human mistakes and other reasons many records is not found and it limits the searching.

सदर नक्‍कलेचा प्रचलित पध्‍दतीने शोध घेतांना नजर चुकीने किंवा अन्‍य काही कारणांमुळे ब -याच नोंदी सापडत नाहीत व शोधात मर्यादा येतात  

 1. Under the Kotwal Book Computerization , the Kotwal book of all the seven Talukas of Akola district are computerized since 2012 under the Navinyapurna Yojna.

अकोला जिल्‍ह्यातील सर्व तहसिल कार्यालयातील कोतवाल बुकाचे सन 2012 पासून नाविन्‍यपूर्ण योजनेअंतर्गंत संगणकीकरण करण्‍यात आले आहे.     

 1. All the Kotwal Books of all the Taluka are scanned and by using the Kotwal Book computerization online application the copy of the Kotwal Book records can be availed by citizens within few minutes online with payment gateway facility.

सर्व कोतवाल बुकाचे स्‍कॅनिंग करून आज्ञावलीचा उपयोग करून सहज काही मिनीटात नागरीकांना कोतवाल बुकाची नक्‍कल उपलब्‍ध होत आहे .

 1. No is able to make any changes in Kotwal Book record and damage it.

संगणकीकरणामुळे कोतवाल बुकात कोणीही खोडतोड किंवा बदल करू शकत नाही .

 1. All the Kotwal book record of all the seven Talukas are made available on the Kotwal Book website and the citizens are availing the copy of the Kotwal Book record online by payment using payment gateway.

 

जिल्‍हाधिकारी कार्यालयामार्फत सर्व कोतवाल बुकाचे नक्‍कल संकेत स्‍थळावर उपलब्‍ध करण्‍यात आले  असुन नागरीकांना ऑनलाईन पेमेंट गेटवेचा वापर करुन पाहीजे त्‍या ठिकाणी कोतवाल बुकाची नक्‍कल मिळत आहे .

 1. Citizens can search the copy of the Kotwal Book record online from anywhere and this saves the time, efforts and money.

नागरीकांना घर बसल्‍या आपल्‍या कोतवालबुकाची नक्‍कल शोधता येते त्‍यामुळे त्‍यांचा वेळ, श्रम व पैशाची बचत होते .

 1. Those Govt. Offices to whom the copy of the Kotwal Book is submitted by citizens, can online verify its authenticity by using the QR Code Reader

ज्‍या शासकीय कार्यालयाना कोतवाल बुकाची नक्‍कल सादर केलेली असेल त्‍या कार्यालयांना QR Code Reader  व्‍दारे पडताळणी करता येईल .

 1. Soon the copy of the Kotwal Book will be made available on the Maha e-Seva Centre Common Service centres with proper coordination with the state Department of Information Technology.

त्‍यादृष्‍टीने  माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय (DIT) यांचे मार्फत समन्‍वय साधून गावातील महा - -सेवा केंद्रातच कोतवाल बुकाची नक्‍कल उपलब्‍ध करून देण्‍यात येईल .
शुल्‍क आकारणीः - अन्‍य प्रमाणपत्रांप्रमाणेच शुल्‍क आकारून त्‍याचा वाटा विविध यंत्रणांना देण्‍यात येईल .

 

 1. Project Name : Online e-Kotwal Book
 2. Duration of the Project : 2013-2016
 3. Your role : Monitoring and Implementation
 4. Current status :

Completed scanning with data entry of  Kotwal book records of complete district. Online application is available with payment gateway facility to print kotwal book from online site. Using QR code verification of certificate is done.
http://digitalakola.in/

       2551578 Kotwal Book records of 443968 pages of 2467 Kotwal Books from the 786 Villages of Akola District are scanned and computerized with meta data entry and made available online for the public using the Kotwal Book online application. The online distribution of the Kotwal Book records is started from 2015 and till now around 5000 Kotwal book copies are served online and total transaction of Rs. 114475/- done. Soon the Kotwal book will be made available to users through Common Service Centres. 

 1. Impact on end users

Citizens at remote village level can avail the Kotwal book copy online from anywhere with online payment through payment gateway.

img

 

img