English | Login

akola

logo

जिल्हाधिकारी कार्यालय विभाग -

 
 • जिल्हा निवडणुक विभाग
 • जिल्हा पुरवठा कार्यालय
 •  
 • विशेष भू-संपादन (का.पू.मो.प्र)
 • विशेष भू-संपादन क्र.२
 •  
 • संकिर्ण विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
 • संजय गांधी योजना
 •  
 • लेखा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय
 • पुनर्वसन विभाग
 •  
 • नगर प्रशासन
 • आस्थापना विभाग
 •  
 • जनगणना विभाग
 • जमाबंदी क्र. २
 •  
 • जमाबंदी क्र. १
 • महसुल विभाग
 •  

 • अनुकंपाधारकांवी सामाईक जेष्‍ठता यादी तसेच महसुल कर्मवा-यांवी स्‍चतंत्र जेष्‍ठता यादी
 • महसुल विभागातील अनुकंपा धारकांची गट क ची यादी.
 • सामाईक गट क अनुकंपाधारकांची यादी.
 • सामाईक गट ड अनुकंपाधारकांची यादी.
 • महसूल विभाग -शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेशाची प्रती -१
 • महसूल विभाग -शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेशाची प्रती -२
 • अकोट उप विभाग-शासकीय जमीन प्रदानाचे आदेशाची प्रती
 • अकोट-भुसंपादन प्रकरण क्र. एलएक्‍यु-47/28 भिलखेड (दिपमाळ)/2015-16 या प्रकरणातील कलम 19 ची अधिसुचना 
 • मौजे माळेगांव बाजार ता. तेल्हारा जि. अकोला येथील गट नं. १२५ मधील ६२ हे. आर जमीन ३३/११ के. व्ही. उपकेंद्राला मिळणे बाबत..
 • महसूल विभाग - पातुर तालुक्या‍तील खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - पातुर तालुक्या‍तील खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - बाळापूर तालुक्या‍तील खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - अकोट तालुक्या‍तील खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - तेल्हारा तालुक्या‍तील मौजे माळेगांव बाजार खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - तेल्हारा तालुक्या‍तील - इंग्रजी शाळा तेल्हारा खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

 • महसूल विभाग - तेल्हारा तालुक्या‍तील - मराठी शाळा तेल्हारा खाजगी संस्थाना कब्ज हक्काने/ भाडे पट्याने प्रदान केलेल्या प्रकरणांची यादी
 •  

  उपविभागीय अधिकारी :

   
 • अकोला
 • अकोट-कलम 18,19 व 21चे अधिसुचना
 • Shahapur LAQ-47/26-Corrigendum
 •  
 • बाळापुर
 • मुर्तीजापूर 
 •