English | Login

akola

logo

महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हाधिकारी ०७२४- २४२४४४२
अप्‍पर जिल्‍हाधिकारी ०७२४-२४३२१५३
निवासी उपजिल्हाधिकारी ०७२४-२४३५१९३
विशेष भुसंपादन अधिकारी (पिकेव्‍ही) ०७२४- २४२६२१३
विशेष भुसंपादन अधिकारी (केपीएमपी) ०७२४- २४२६३७८
जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी, अकोला   ०७२४- २४३५११७
सहा जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी ०७२४- २४३५११७
उपजिल्‍हाधिकारी (महसूल) ०७२४-२४२६२१४
उपजिल्‍हाधिकारी (रोहयो) ०७२४- २४३३११२
जिल्‍हा उपनिवडणुक अधिकारी ०७२४- २४३८७६३
जिल्हा पोलीस अधीक्षक ०७२४-२४३५००२
जिल्‍हा नियोजन अधिकारी ०७२४- २४३५१६०/२४२१२०७
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी ०७२४- २४३५४०९
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ०७२४-२४३३३८९
जिल्हा आरोग्य अधिकारी ०७२४-२४३५०१८
खनिकर्म अधिकारी ०७२४-२४३५००७
सहा. अधिक्षक (पैआ/पॅकेज) ०७२४- २४२४४४४
सहा. करमणुक कर अधिकारी ०७२४- २४२६२१५
जिल्‍हा सैनिक कल्‍याण अधिकारी ०७२४- २४३६०७०
प्रभारी प्रकल्‍प अधिकारी न.पा.प्र शाखा ०७२४- २४३५४३४
अधिक्षक, राज्‍य उत्‍पादन शुल्‍क्‍ ०७२४- २४३५०९२
जिल्‍हा‍ कोषागार अधिकारी, अकोला ०७२४- २४३५२५४
उप जिल्‍हा कोषागार अधिकारी, अकोला ०७२४- २४३५२५४
अधिक्षक, भूमी अभिलेख ०७२४– २४३३३७१
अधिक्षक जिल्‍हा कार्यालय, ०७२४– २४३५००७
सहजिल्‍हा निबंधक (वर्ग 1), अकोला ०७२४– २४३७५१०
नझुल तहसिलदार, अकोला ०७२४- २४३६०७०
उप‍अधिक्षक तालुका भूमी अभिलेख अकोला ०७२४- २४३७५२०
लेखा अधिकारी, अ.ले.प ०७२४- २४३५४३४
हवामान कार्यालय, अकोला ०७२४- २४४२३३४
जिल्हा शल्य चिकित्सक ०७२४- २४२४२३
तहसीलदार अकोला ०७२४- २४३५०४७
तहसीलदार अकोट ०७२५८- २२२६२५
तहसीलदार तेल्‍हारा ०७२५८- २३१३३६
तहसीलदार बाळापुर ०७२४३- २२२१२३
तहसीलदार मुर्तिजापुर ०७२४८- २४३४७५
तहसीलदार पातुर ०७२५४- २४३२४५
तहसीलदार बार्शिटाकळी ०७२५५- २४२०४३
उपविभागीय अधिकारी अकोला ०७२४- २४२३९१
उपविभागीय अधिकारी मुर्तिजापुर ०७२४८- २४३४७२
उपविभागीय अधिकारी बाळापुर ०७२४३- २२२१३३
उपविभागीय अधिकारी अकोट ०७२५८- २२२६७४